izvēlne

Normatīvie dokumenti kas jāņem vērā pieprasot ģeotelpiskos datus pašvaldību funkciju veikšanai

  • Pieprasot LĢIA kartogrāfiskos materiālus teritorijas plānošanas un citu pašvaldības funkciju veikšanai, lūdzam ievērot Ģeotelpiskās informācijas likuma 17. panta 3. daļā noteiktās  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kompetences un neiekļaut iepirkuma nolikumos prasību pretendentam nodrošināt pamatdatus, kuru iegūšanu, sagatavošanu, atjaunināšanu un turēšanu, atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam, nodrošina LĢIA
  • Gadījumos, kad datu pieprasītājs pašvaldības vajadzībām nav pašvaldība, digitālo datu licences līgums tiek slēgts ar pieprasītāju un līguma nosacījumi neparedz datu nodošanu trešajām personām, vai jāslēdz sublicences līgums
  • Ministru kabineta 2013.gada 9.aprīļa sēdē (protokols Nr.18, 28§) pieņēma Informatīvo ziņojumu „Par Ministru kabineta 2012.gada10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2, 19§) „Noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”” 2.punkta izpildi”, kura 6.2.punktā noteiktas izmaiņas pamatdatu izsniegšanā pašvaldībām, nosakot, ka līdz Ģeoportāla darbības uzsākšanai (līdz 2013.gada 1.novembrim) mēneša laikā pēc ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieprasījuma saņemšanas attiecīgie pamatdati jānodod pašvaldībām standartizētā formātā bez maksas, izmantojot datu turētāja datņu pārsūtīšanas protokola (FTP) serveri (vienreizējā pieslēgumā) vai pašvaldības elektronisko datu nesēju
  • Datu papildus apstrāde, ierakstīšana LĢIA datu nesējā, izdruku un tematisko karšu sagatavošana ir maksas pakalpojums  atbilstošiMinistru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumiem Nr.421 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"
  • 2011. gada 08.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"
Atgriezties uz «Informācija pašvaldībām»


Parse Time: 0.012s