izvēlne

CORINE Land Cover


GIO Land Monitoring 2011-2013 Ar Eiropas Savienības finansējumu un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, kas nodrošināja Latvijas līdzfinansējumu šim projektam,  LĢIA īsteno Eiropas Vides aģentūras vadīto projektu „Eiropas mēroga komponente Zemes monitoringa 2011-2013 nodrošināšanai ES regulas Nr. 911/2010 ietvaros” (GMES Initial Operations (GIO) land monitoring 2011-2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010- Pan EU component) Latvijā

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
Projekta nosaukums: „Eiropas mēroga komponente Zemes monitoringa 2011-2013 nodrošināšanai ES regulas Nr. 911/2010 ietvaros”
Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 17.maijs – 2014.gada 30.jūnijs

Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas dalību GIO Land Monitoring (Programmas "Globālais monitorings videi un drošībai" ietvaros sākotnējās darbības- zemes monitorings) vis Eiropas komponentē, lai nodrošinātu Ministru kabineta apstiprinātajās „Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam” iekļauto darbu izpildi par zemes virsmas apauguma monitoringu un Latvijas saistību izpildi dalībai Eiropas Vides aģentūrā (EVA)

Zemes virsmas apauguma monitorings ietver starptautisko CORINE (COoRdination of InformatioN on the Environment- Vides informācijas koordinācijas programma) Land Cover (Zemes apauguma) programmu, kuras ietvaros plānota informācijas iegūšana par zemes apaugumu un tā kartēšana Latvijas teritorijā

Šīs programmas ietvaros Latvija piedalās šādās Eiropas Vides aģentūras vadītajās GIO Land Monitoring 2011 – 2013 aktivitātēs:
    1) piecu augstas izšķirtspējas datu slāņu pārbaudē (verification of the 5 high resolution layers)
    2) zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanā (CORINE Land Cover changes 2006- 2012 and CORINE Land Cover 2012)
    3) iegūto datu elektroniskā izplatīšanā (Dissemination activities)

Projekta uzdevums ir nodrošināt nacionālo ieguldījumu GIO Land Monitoring 2011 – 2013 vis Eiropas komponentes izpildei atbilstoši EVA izstrādātā dokumenta „GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010. Pan-EU Component
Terms of Reference and template for national project plan” (Darba uzdevums un nacionālā projekta plāna sagatave) prasībām

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti

Latvija ir izpildījusi nosacījumus dalībai GIO Land Monitoring 2011–2013 Eiropas mēroga komponentē atbilstoši granta līgumam un nacionālajam projekta plānam

Projekta ietvaros LĢIA ir veikusi zemes virsmas seguma un tā izmaiņu kartēšanu (CORINE Land Cover changes 2006- 2012 and CORINE Land Cover 2012)

CLC2012 īstenošana galvenokārt ir orientēta uz zemes apauguma izmaiņu konstatēšanu un kartēšanu laika posmā starp 2006. un 2012.gadu, par pamatu izmantojot Eiropas Kosmosa aģentūras sagatavotos satelītattēlus IMAGE2012 (IRS-P6/resourcesat un RapidEye)
Tiek kartētas visas izmaiņas, kas platības ziņā ir lielākas par 5 ha
Pirms izmaiņu kartēšanas tiek veikta CLC2006 datu revīzija

Darba gaitā tika sagatavota ESRI ArcGIS personālā Ģeodatubāze ar references gadu- 2012, kas satur trīs datu slāņus: revidēto CLC2006 datu slāni, CLC-izmaiņas 2006-2012 un CLC2012 datu slāni. CLC2012, tāpat kā CLC2006, atbilst mērogam 1:100 000 un mazākā kartēšanas vienība ir 25 ha

CORINE Land Cover dati sagatavoti, izmantojot specifikāciju, kas tika izmantota veicot CLC2006 kartēšanu- CLC2006 technical guidelines
Tehniskā specifikācija pieejama EVA mājas lapā
CLC2012 kartēšana veikta atbilstoši CORINE land cover nomenklatūrai „CORINE land cover nomenclature”
CLC klases un to apraksti pieejami EVA mājas lapā
CORINE Land Cover nomenklatūra (0.31 Mb)

Latvijā sastopamās CLC klases un kartē lietotie apzīmējumi apkopoti tabulā
Latvijā sastopamās CORINE Land Cover klases (0.05 Mb)

Dati ir publicēti LĢIA Karšu Pārlūkā un brīvi pieejami WMS (Web MapService) un WFS (Web Feature Service) servisu veidā:

WMS servisa veidā:
CLC-izmaiņas 2006-2012 (CLC-changes 2006-2012):
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Changes2006_2012_LV/MapServer/WMSServer?
CLC 2012:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/CLC2012_LV/MapServer/WMSServer
Revidētais CLC2006 (Revised CLC2006):
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Revised_CLC2006/MapServer/WmsServer?


WFS servisu veidā:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Changes2006_2012_LV_WFS/MapServer/WFSServer?
CLC-izmaiņas 2006-2012 (CLC-changes 2006-2012):
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Changes2006_2012_LV_WFS/MapServer/WFSServer?

CLC 2012:
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/CLC2012_LV_WFS/MapServer/WFSServer?


Revidētais CLC2006 (Revised CLC2006):
http://services.lgia.gov.lv/arcfree/services/GIOLAND_LV/Revised_CLC2006_WFS/MapServer/WFSServer?
Ja vēlaties lejupielādēt datus ar WFS palīdzību, izmantojot QGIS programmatūru, piedāvājam
instrukciju (9.3 Mb)

CLC lejupielāde

CLC2012 datus var lejuplādēt ESRI ArcGIS personālās ģeodatubāzes formātā (95.10 Mb )


Izmainīts: 2017.07.19. 14:42


Parse Time: 0.019s