izvēlne

Validētās bāzes stacijas

Validētās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas
Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® validēšanas pārskats

LĢIA no 2013.gada 15.oktobra līdz 2013.gada 22.oktobrim validēja globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu EUPOS-RIGA®
EUPOS-RIGA® izmantošanai paredzētā teritorija (0.33 Mb) un validācijas pieprasījums (0.29 Mb)

Bāzes staciju koordinātas
LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu aprēķinu, izmantojot Bernese v5.0 programmatūru
Aprēķinā iegūto pastāvīgo bāzes staciju koordinātu un augstuma standartnovirzes ir līdz 0,4 mm. Atšķirības no EUPOS-RIGA® dotajām bāzes staciju koordinātām LKS-92 TM plaknē un ģeodēziskām (elipsoidālām) augstumu vērtībām ir līdz 0,11 mm (sk. 1.tabulu )   
1.tabula
Atšķirības plaknes (LKS-92 TM) koordinātām un ģeodēziskajiem augstumiem
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x (m)
y (m)
h (m)
dx (mm)
dy (mm)
dh (mm)
KREI
321251,278
505410,487
41,462
0,002
0,000
-0,005
LUNI
311894,457
507088,301
49,984
-0,001
0,002
-0,004
SALP
302645,981
524265,964
73,418
-0,003
0,000
-0,011
VAIV
312895,924
479790,524
59,782
0,002
0,001
-0,008
VANG
315918,828
514011,979
67,205
0,002
-0,002
-0,009


Atšķirības telpiskās taisnleņķa koordinātām LKS-92 XYZ
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

X (m)
Y (m)
Z (m)
dX (mm)
dY (mm)
dZ (mm)
KREI
3175810,569
1419886,887
5328038,048
-0,004
-0,003
-0,003
LUNI
3182302,463
1424614,616
5322944,654
-0,002
0,001
-0,004
SALP
3182384,911
1443462,261
5317877,543
-0,003
-0,001
-0,010
VAIV
3192633,689
1399321,089
5323475,684
-0,006
-0,001
-0,006
VANG
3176404,583
1429570,732
5325144,070
-0,005
-0,004
-0,007
 
Validēšanā veiktais bāzes staciju koordinātu aprēķins apliecina to, ka sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu precizitāte atbilst Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumiem Nr.879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā
LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa no 2013.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 17.oktobrim veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® reālā laika kontrolmērījumus (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērējiem Leica GX1230 Nr.455058 un Trimble R8 Model 2 GNSS Nr.SN4723134157

Mērījumi veikti Rīgas pilsētā, Babītes, Mārupes, Ķekavas, Ropažu un Ogres novados. Mērījumos izmantoti 9 Valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 8 G2 punkti - Ķīšezers, Bāliņi, Bajārukrogs, Elkšņi, Ikšķile, Svelnieki, Skujas, Pavasari un viens Rīgas pilsētas globālās pozicionēšanas projektam RG2 piederīgs N1 punkts Rp 173

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem katrā: pa 5 mērījumiem ar katru no FKP01, PRS01, PRS02 un PRS03 korekciju risinājumiem. Mērījumu intervāls 1 sekunde, ilgums līdz 5 intervāliem. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā 60 ar reālā laika korekcijām reģistrēti mērījumi

Ar reālā laika korekciju veiktie globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas  EUPOS-RIGA® kontrolmērījumi apkopoti  datu mapē  RTK mērījumi (0.03 Mb)  

Datne VĢT dati (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem

Datnē Koordinātu starpības katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības – atsevišķi FKP01, PRS01, PRS02 un PRS03 korekciju risinājumiem (F1, P1, P2, P3). Turpat pievienotas arī valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (VĢTDB) un aprēķinātas iegūto koordinātu atšķirības no datubāzē dotajām - gan katram no RTK risinājumiem (F1-DB, P1-DB, P2-DB, P3-DB), gan vidējai vērtībai no visiem četriem risinājumiem (Vid-DB)

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes σgt –kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret valsts ģeodēziskātīkla datiem

Plaknes koordinātām LKS-92 TM tās ir:
σgt-x  =  0,017 m;   σgt-y   = 0,020 m,

Ģeodēziskiem (elipsoidāliem) augstumiem:
σgt-h  =  0,021 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar validējamo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:
iegūstot:
               σx  = 0,012 m,  σy   =  0,014 m un  σh  =  0,015 m.

Aprēķinot ģeodēziskā (elipsoidālā) augstuma noteikšanas standartnovirzi, ģeodēziskā tīkla datu sistemātiskā novirze tika izslēgta
Ar uztvērējiem Leica GX1230 Nr.455058 un Trimble R8 Model 2 GNSS Nr.SN4723134157 iegūtie rezultāti un to precizitāte ir līdzvērtīgi


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” LatPos validēšanas pārskats

LĢIA ir aktualizējusi LatPos bāzes staciju koordinātas (skatīt LatPos bazes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumu). No jauna uzstādīto bāzes staciju koordinātas un augstumi tika aprēķināti vienotā tīklā ar jau esošām bāzes stacijām, paaugstinot un harmonizējot tīkla noteiktību. Aktualizācijas gaitā iegūto esošo bāzes staciju koordinātas praktiski nemainās. Tā  bāzes stacijām: Balvi, Bauska, Limbaži, Ojārs, Sigulda un Talsi, plaknes koordinātu izmaiņas mazākas par 1 cm

Lai pārliecinātos par LatPos bāzes staciju sistēmas darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9. punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica LatPos validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes staciju koordinātu un augstumu noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem

LatPos validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto bāzes staciju koordinātu un augstumu novirzes noaktualizētajām LatPos bāzes staciju koordinātām un augstumiem liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām
Aprēķinātās LatPos reālā laika režīma mērījumu standartnovirzes ir 16 mm koordinātām un 22 mm augstumiem

Vairāk par LatPos


Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas LatPos bāzes stacijas "Lielvārde 1" pārbaudes pārskats

Atjaunojot pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas sistēmas LatPos bāzes stacijas darbību Lielvārdē, pieprasīta bāzes stacijas Lielvārde 1 (LVR1) pārbaude ar 2018. gada 17. aprīli. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) no 23.04.2018. līdz 11.05.2018. veica bāzes stacijas LVR1 pārbaudi.

LVR1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru "Bernese"


LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica LVR1 stacijas koordinātu noteikšanu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2 ”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos bāzes stacijas – “Jēkabpils1” (JEK1), “Bauska” (BAUS), “Ojārs” (OJAR), “Sigulda” (SIGU) un “Lode” (LODE). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par divām 2018. gada nedēļām – 11.02. - 17.02. un 18.03.-24.03. Noteikšanā iegūti divi savstarpēji neatkarīgi rezultāti, viens kombinējot februāra nedēļas septiņus dienas risinājumus un otrs kombinējot marta nedēļas septiņus dienas risinājumus. Atšķirības starp iegūtajiem rezultātiem noteiktajām LVR1 bāzes stacijas koordinātām nepārsniedza 2 mm. Aprēķinātās vidējās koordinātu vērtības, kuras tika salīdzinātas ar pārbaudei iesniegtajām LVR1 bāzes staciju koordinātām (sk. Koord_salidz_LVR1 (0.01 Mb) ).

Atšķirības no pārbaudei iesniegtajām LVR1 bāzes stacijas plaknes koordinātu un ģeodēziskā augstumu vērtībām ir līdz 5 mm (sk. Tabulu).
Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajiem ar Bernese programmatūru
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x (m)
y (m)
h (m)
dx (mm)
dy (mm)
dh (mm)
LVR1
291835,341
550579,657
88,729
-2-3-5
Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka LVR1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa no 02.-03.05.2018. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451071).
Mērījumi veikti Ogres, Ķeguma un Skrīveru novados četros Valsts ģeodēziskā tīkla punktos – četros G2 punktos Elkšņi, Skrīveri, Duklāvi un Klāvi. (sk. Lielvārde 1 punktu shēma (53.15 Mb) ).

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekciju – RTCM 3.0.
Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datu mapē RTK_merijumi (0.04 Mb) . Datne VGT_st_LVR1 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.
Datu failā Starpibas_LVR1 (0.01 Mb) katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pretdatubāzes dotajām.
Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
•           σbs– vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
•           σgt– kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.
Datnē Standartnovirzes_BS_LVR1 (0.01 Mb) apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,017 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,010 m un augstumā līdz 0,029m.
Datnē Standartnovirzes_GT_LVR1 (0.01 Mb) aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE,NETW-MAX, NETW-iMAX unVIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:  
                     σgt-x = 0,009 m; σgt-y= 0,014 m,
 augstumiem:
                     σgt-h= 0,055 m.
 
Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti: 
  iegūstot:
                      σx = 0,006 m, σy =0,010 m un  σh  =  0,039m.
 
LatPos sistēmas aprēķinātās reālā laika standartnovirzesparāda, ka ar LatPos sistēmas bāzes staciju LVR1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX,NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.            
           
Pārskatu sagatavoja: ĢKD Ģeodēzijas nodaļas vadītājsI.Liepiņš un Ģeodēzisko mērījumu daļas vadītāja K.KosenkoIzmainīts: 2018.05.24. 13:32


Parse Time: 0.081s