izvēlne

Validētās bāzes stacijas

Validētās pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas

Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Talsi 1" (TAL1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 11. februāra līdz 12. februārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Talsi 1" (TAL1) pārbaudi.

TAL1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica TAL1 bāzes stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Sigulda 1" (SGD1), "Bauska 1" (BAU1), "Dobele 2" (DOB2), "Irbene" (IRBE), "Kuldīga 2" (KUL2), "Lielvārde 1" (LVR), "Saldus 1" (SLD1) un "Tukums 1" (TKM1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2088. globālās pozicionēšanas nedēļu – 15.01. – 17.01.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_TAL1" (sk.  Koord_salidz_TAL1 (0.01 Mb)  ).

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
TAL1
345708,159
414728,447
115,640
1
0

7

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka TAL1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".
Sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko.


Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 11.02.2020. līdz 12.02.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 1220023736).

Mērījumi veikti Talsu novadā trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Emari, Vandzene (6702) un Jaunpagasts (sk.  SHEMA (4.36 Mb) ).

Punktos Emari, Vandzene (6702) un Jaunpagasts kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_TAL1 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_TAL1 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_TAL1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumiem līdz 0,011 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumā līdz 0,016 m.
Datnē  Standartnovirzes_GT_TAL1 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 
                      σgt-x = 0,013 m; σgt-y = 0,025 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,023 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,009 m, σy = 0,018 m un  σh = 0,016 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju TAL1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris V. Andžāns.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Agentura" (LGIA) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 5. februāra līdz 7. februārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Agentura" (LGIA) pārbaudi.

LGIA bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica LGIA bāzes stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Sigulda 1" (SGD1), "Bauska 1" (BAU1), "Dobele 2" (DOB2), "Irbene" (IRBE), "Kuldīga 2" (KUL2), "Lielvārde 1" (LVR), "Saldus 1" (SLD1) un "Tukums 1" (TKM1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2020. gada 2088. globālās pozicionēšanas nedēļu – 15.01. – 17.01.2020. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_LGIA" (sk.  Koord_salidz_LGIA (0.01 Mb) ).

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
LGIA
309093,599
504631,315
41,954
-4
0

4

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka LGIA bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".
Sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko.


Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 05.02.2020. līdz 07.02.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 1220023736).

Mērījumi veikti Mārupes, Ķekavas un Ādažu novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Skujas, Svelnieki un pp47 (0013) (sk.  SHEMA (2.2 Mb) ).


Punktos Skujas, Svelnieki un pp47 (0013) kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_LGIA (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.


Datu failā  Starpibas_LGIA (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.


Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_LGIA (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumiem līdz 0,011 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumā līdz 0,016 m.

Datnē  Standartnovirzes_GT_LGIA (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 

                      σgt-x = 0,024 m; σgt-y = 0,028 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,052 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,017 m, σy = 0,020 m un  σh = 0,037 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju LGIA reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris V. Andžāns.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Dobele 2" (DOB2) un "Tukums 1" (TKM1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 28. janvāra līdz 30. janvārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Dobele 2" (DOB2) un "Tukums 1" (TKM1) pārbaudi.

DOB2 un TKM1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica DOB2 un TKM1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Ojārs" (OJAR), "Kuldīga 2" (KUL2), "Saldus 1" (SLD1) un "Bauska 1" (BAU1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2085. globālās pozicionēšanas nedēļu – 22.12. – 28.12.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_TKM1_DOB2" (sk.  Koord_salidz_TKM1_DOB2 (0.01 Mb) ).


Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru

Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
dy, mm
dh, mm
DOB2


277175,294
456046,673
92,851
0
-2
9
TKM1
314059,476
448463,048
99,790
-2
0
3
Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka bāzes staciju TKM1 un DOB2 koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".Sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecālā eksperte K. Kosenko.


Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 28.01.2020. līdz 30.01.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 1220023736).

Mērījumi veikti Dobeles, Jelgavas, Tukuma un Engures novados sešos Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Ģiboti, Granti, Auzāji, Saulīte, Gaidas un Vecmokas (7101) (sk.  SHEMA (2.3 Mb) ).Punktos Ģiboti, Granti, Auzāji, Saulīte, Gaidas un Vecmokas (7101) kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.
Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_TKM1_DOB2 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.Datu failā  Starpibas_TKM1_DOB2 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_TKM1_DOB2 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,007 m un augstumiem līdz 0,014 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,007 m un augstumā līdz 0,015 m.


Datnē  Standartnovirzes_GT_TKM1_DOB2 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 


                      σgt-x = 0,009 m; σgt-y = 0,010 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,024 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,006 m, σy = 0,007 m un  σh = 0,017 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju DOB2 un TKM1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris V. Andžāns.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Palsmane 1" (PLM1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 20. janvāra līdz 22. janvārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Palsmane 1" (PLM1) pārbaudi.

PLM1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica PLM1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Ojārs" (OJAR), "Valka" (VALK), "Mazsalaca 1" (MAZ1), "Sigulda 1" (SGD1), "Valmiera 2" (VAL2), "Lode" (LODE) un "Alūksne" (ALUK). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2084. globālās pozicionēšanas nedēļu – 15.12. – 21.12.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_PLM1" (sk.  Koord_salidz_PLM1 (0.01 Mb) ).


Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
PLM1
362909,548
631207,084
141,865
0
-1

6

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka PLM1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".
Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 20.01.2020. līdz 22.01.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451068).

Mērījumi veikti Smiltenes, Apes un Gulbenes novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Bilska, Līzespasts un Āžu dzirnavas (sk.  SHEMA (4.88 Mb) ).Punktos Bilska, Līzespasts un Āžu dzirnavas kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_PLM1 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.Datu failā  Starpibas_PLM1 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_PLM1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,008 m un augstumiem līdz 0,017 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumā līdz 0,011 m.


Datnē  Standartnovirzes_GT_PLM1 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 
                      σgt-x = 0,012 m; σgt-y = 0,007 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,016 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,009 m, σy = 0,005 m un  σh = 0,012 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju PLM1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Limbaži 1" (LIM1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 20. janvāra līdz 22. janvārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Limbaži 1" (LIM1) pārbaudi.

LIM1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica LIM1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Ojārs" (OJAR), "Valka" (VALK), "Mazsalaca 1" (MAZ1), "Sigulda 1" (SGD1), "Valmiera 2" (VAL2), "Lode" (LODE) un "Alūksne" (ALUK). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2084. globālās pozicionēšanas nedēļu – 15.12. – 21.12.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_LIM1" (sk.  Koord_salidz_LIM1 (0.01 Mb) ).Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
LIM1
374452,071
542746,168
115,936
2
0

-3

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka LIM1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".
Sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko.


Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 20.01.2020. līdz 22.01.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451068).

Mērījumi veikti Krimuldas, Salacgrīvas un Limbažu novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Brīvzemnieki, Svētciems un Pociems (sk.  SHEMA (4.01 Mb) ).
Punktos Brīvzemnieki un Pociems kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Punktā Svētciems kontrolmērījumi veikti pa 5 mērījumiem vienā reālā laika korekcijas veidā - SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_LIM1 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.
Datu failā  Starpibas_LIM1 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_LIM1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,009 m un augstumiem līdz 0,015 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumā līdz 0,036 m.Datnē  Standartnovirzes_GT_LIM1 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 


                      σgt-x = 0,012 m; σgt-y = 0,022 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,032 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,009 m, σy = 0,015 m un  σh = 0,023 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju LIM1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Barkava" (BARK), "Preiļi1" (PRL1), "Daugavpils2" (DAU2), "Nereta" (NERE) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2020. gada 6. janvāra līdz 10. janvārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Barkava" (BARK), "Preiļi1" (PRL1), "Daugavpils2" (DAU2), "Nereta" (NERE) pārbaudi.

BARK, DAU2, NERE un PRL1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica BARK, DAU2, NERE un PRL1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Bauska1" (BAU1), "Ludza" (LUDZ), "Dagda" (DAGD), "Daugavpils G0" (DLKS) un "Jēkabpils1" (JEK1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2084. globālās pozicionēšanas nedēļu – 15.12. – 21.12.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_BARK_DAU2_NERE_PRL1" (sk.  Koord_salidz_BARK_PRL1_DAU2_NERE (0.01 Mb) ).Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
dy, mm
dh, mm
BARK


289937,239
659625,563
138,916
-2
0
3
DAU2
194384,032
657579,778
130,598
1
0
9
NERE
229145,166
581373,680
123,600
0
-1
11
PRL1
241689,637
668648,814
159,706
-1
-2
2


Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka bāzes staciju BARK, DAU2, NERE un PRL1 koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".Sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecālā eksperte K. Kosenko.


Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 06.01.2020. līdz 10.01.2020. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1535304) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451068).

Mērījumi veikti Riebiņu, Madonas, Lubānas, Rēzeknes, Daugavpils, Neretas un Viesītes novados vienpadsmit Valsts ģeodēziskā tīkla G2 un G1 klases punktos - Līči (G2), Skalbes (G2), Zvidziena (G1), Gornica (G2), Škapari (G2), Skrudaliena (G2), Vabole (G2), Stabiņi (G2), Vižuļi (G2), Klaucāni (G2) un Sproģi (G2) (sk.  SHEMA (8.46 Mb) ).
Punktos Līči, Skalbes, Zvidziena, Gornica, Škapari, Vabole, Vižuļi, Klaucāni un Sproģi kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.


Punktos Skrudaliena un Stabiņi kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 15 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_BARK_PRL1_DAU2_NERE (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.
Datu failā  Starpibas_BARK_PRL1_DAU2_NERE (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.
Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_BARK_PRL1_DAU2_NERE (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,010 m un augstumiem līdz 0,018 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,009 m un augstumā līdz 0,013 m.Datnē  Standartnovirzes_GT_BARK_PRL1_DAU2_NERE (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:                       σgt-x = 0,020 m; σgt-y = 0,017 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,023 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,014 m, σy = 0,012 m un  σh = 0,016 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju BARK, DAU2, NERE un PRL1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Bauska 1" (BAU1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 10. decembra līdz 16. decembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Bauska 1" (BAU1) pārbaudi.

BAU1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica BAU1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Ojārs" (OJAR), "Dobele 1" (DOB1) un "Lielvārde 1" (LVR1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2080. globālās pozicionēšanas nedēļu – 21.11. – 23.11.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_BAU1" (sk.  Koord_salidz_BAU1 (0.01 Mb) ).
Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
BAU1
251271,227
511487,302
69,925
1
-1

12

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka BAU1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 12.12.2019. līdz 13.12.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Iecavas un Bauskas novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Gulbji, Aldari un Zorģi (sk.  SHEMA (6.48 Mb) ).

Punktos Gulbji, Aldari un Zorģi kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_BAU1 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_BAU1 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Starpibas_BAU1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,007 m un augstumiem līdz 0,016 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,009 m un augstumā līdz 0,015 m.
Datnē  Standartnovirzes_GT_BAU1 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 
                      σgt-x = 0,010 m; σgt-y = 0,018 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,049 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,007 m, σy = 0,013 m un  σh = 0,035 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju BAU1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas vecākais ģeodēzijas inženieris V. Sproģis.Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Valmiera 2" (VAL2) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 10. decembra līdz 11. decembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Valmiera 2" (VAL2) pārbaudi.

VAL2 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica VAL2 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Lode" (LODE), "Limbaži" (LIMB), "Valka" (VALK) un "Mazsalaca 2" (MAZ1). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2080. globālās pozicionēšanas nedēļu – 17.11. – 23.11.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_VAL2" (sk.  Koord_salidz_VAL2 (0.01 Mb) ).

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
VAL2
377920,046
584171,769
76,538
01
3
Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka VAL2 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 10.12.2019. līdz 23.12.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Kocēnu, Burtnieku un Priekuļu novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Priedala, Knaģi un Sīmaņi (sk.  SHEMA (7.54 Mb) ).


Punktos Priedala, Knaģi un Sīmaņi kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_VAL2 (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.Datu failā  Starpibas_VAL2 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_VAL2 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumiem līdz 0,012 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,011 m un augstumā līdz 0,006 m.

Datnē  Standartnovirzes_GT_VAL2 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 

                      σgt-x = 0,012 m; σgt-y = 0,010 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,057 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,008 m, σy = 0,007 m un  σh = 0,040 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju VAL2 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.
Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Sigulda 1" (SGD1) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 3. decembra līdz 4. decembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Sigulda 1" (SGD1) pārbaudi.

SGD1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica SGD1 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Ojārs" (OJAR), "Lode" (LODE), "Lielvārde 1" (LVR1) un "Limbaži" (LIMB). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2079. globālās pozicionēšanas nedēļu – 10.11. – 16.11.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_SGD1" (sk.  Koord_salidz_SGD1 (0.01 Mb) ).

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
SGD1
334306,031
554012,143
134,434
-1

-14Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka SGD1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 03.12.2019. līdz 04.12.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Pārgaujas, Sējas un Siguldas novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Buli, Loja un Teiļi (sk.  SHEMA (7.05 Mb) ).Punktos Buli, Loja un Teiļi kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_SGD1 (0 Mb)

satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_SGD1 (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.
Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_SGD1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,010 m un augstumiem līdz 0,014 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,009 m un augstumā līdz 0,016 m.


Datnē  Standartnovirzes_GT_SGD1 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 


                      σgt-x = 0,007 m; σgt-y = 0,013 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,047 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,005 m, σy = 0,009 m un  σh = 0,033 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju SGD1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants. 


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Aizpute" (AIZP) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 27. novembra līdz 28. novembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Aizpute" (AIZP) pārbaudi.

AIZP bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica AIZP stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Liepāja2" (LIP2), "Kuldīga2" (KUL2), "Saldus1" (SLD1) un "Vaiņode" (VAIN). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2079. globālās pozicionēšanas nedēļu – 10.11. – 16.11.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_AIZP" (sk.  Koord_salidz_AIZP (0.01 Mb) ).
Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajām ar Bernese programmatūru


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi

Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
AIZP
288636,070
353393,533
104,082
2

-15


Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka AIZP bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 27.11.2019. līdz 28.11.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Grobiņas, Skrundas un Aizputes novados trīs Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Sieksāte, Valteri un Sniķeri (sk.  SHEMA (7.85 Mb) ).
Punktos Sieksāte, Valteri un Sniķeri kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_AIZP (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_AIZP (0.01 Mb)  kontrolpunktiem dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_AIZP (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,009 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,010 m un augstumā līdz 0,012 m.Datnē  Standartnovirzes_GT_AIZP (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:                       σgt-x = 0,013 m; σgt-y = 0,008 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,021 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,009 m, σy = 0,005 m un  σh = 0,015 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju AIZP reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants. 
Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Ludza" (LUDZ) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 19. novembra līdz 22. novembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Ludza" (LUDZ) pārbaudi.

LUDZ koordinātas LKS-92 TM sistēmā


Stacija
Koordinātās un ģeodēziskais augstums
Standartnovirzes

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
LUDZ
272821,927
728781,245
191,836
2

1


3

Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka LUDZ bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 19.11.2019. līdz 22.11.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Rēzeknes, Kārsavas un Zilupes novados četros Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Kantinieki, Vilkakrogs, Mihalova un Ploski (sk.  SHEMA (8.29 Mb)  ).

Punktos Kantinieki un Vilkakrogs kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Punktos Mihalova un Ploski kontrolmērījumi veikti pa 5 mērījumiem vienā reālā laika korekcijas veidā - SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā katrā punktā reģistrēti 15 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_LUDZ (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.


Datu failā  Starpibas_LUDZ (0.01 Mb)  kontrolpunktiem Kantinieki un Vilkakrogs dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Kontrolpunktiem Mihalova un Ploski dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības vienā korekciju veidā - tuvākās stacijas risinājumam SITE. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.


Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_LUDZ (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,007 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,008 m un augstumā līdz 0,027 m.
Datnē  Standartnovirzes_GT_LUDZ (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 
                      σgt-x = 0,014 m; σgt-y = 0,064 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,059 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,010 m, σy = 0,045 m un  σh = 0,042 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju LUDZ reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte daļēji nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Daugavpils G0" (DLKS) pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 19. novembra līdz 22. novembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas "Daugavpils G0" (DLKS) pārbaudi.

DLKS koordinātas LKS-92 TM sistēmā


Stacija
Koordinātās un ģeodēziskais augstums
Standartnovirzes

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
DLKS
194702,543
663774,316
122,710
2

1


2
Koordinātu aprēķina rezultāti apliecina to, ka DLKS bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 19.11.2019. līdz 22.11.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 18327014).

Mērījumi veikti Daugavpils novadā četros Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Vabole, Škapari, Skrudaliena un Stabiņi (sk.  SHEMA (8.92 Mb) ).


Punktos Vabole un Škapari kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.

Punktos Skrudaliena un Stabiņi kontrolmērījumi veikti pa 5 mērījumiem vienā reālā laika korekcijas veidā - SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā katrā punktā reģistrēti 15 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datnēs. Datne  VĢT_st_DLKS (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes, un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_DLKS (0.01 Mb)  kontrolpunktiem Vabole un Škapari dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Kontrolpunktiem Skrudaliena un Stabiņi dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības vienā korekciju veidā - tuvākās stacijas risinājumam SITE. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_DLKS (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,009 m un augstumiem līdz 0,009 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,025 m un augstumā līdz 0,012 m.

Datnē  Standartnovirzes_GT_DLKS (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 

                      σgt-x = 0,019 m; σgt-y = 0,023 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,014 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,013 m, σy = 0,016 m un  σh = 0,010 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju DLKS reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A. Brants.


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas ”Liepāja 2” pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2019. gada 4. februāra līdz 15. februārim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Liepāja 2” (LIP2) pārbaudi.

LIP2 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzijas departaments veica LIP2 stacijas aprēķināto koordinātu pārbaudi, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos stacijas – "Irbene" (IRBE), Kuldīga 2 (KUL2), Saldus 1 (SLD1) un "Vaiņode" (VAIN). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2019. gada 2038. globālās pozicionēšanas nedēļu – 27.01. – 02.02.2019. Aprēķinu rezultātā iegūts septiņu dienu risinājums, kas ir pieejams "Koord_salidz_LIP2" (sk.  Koord_salidz_LIP2 (0.01 Mb) ).
Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem 
no aprēķinātajiem ar Bernese programmatūru 


Stacija
Iesniegtās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
y, mm
h, mm
LIP2
271335,424
315949,975
47,467
1
-2

10Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka LIP2 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 06.02.2019. līdz 08.02.2019. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451071).

Mērījumi veikti Durbes, Aizputes un Rucavas novados četros Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Kužas, Sniķeri, Valteri un Jauri (sk. SHEMA (5.79 Mb) ).
Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekcijas datu pārraides protokolu – RTCM 3.0.


Ar reālā laika korekciju LatPos sistēmā veiktie kontrolmērījumi apkopoti datu mapē "RTK_merijumi"  RTK_merijumi (5.84 Mb) .


Datne "VĢT_st_LIP2" satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā "Starpibas_LIP2" katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē "Standartnovirzes_BS_LIP2" apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,015 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumā līdz 0,027 m.

Datnē "Standartnovirzes_GT_LIP2" aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:                       σgt-x = 0,023 m; σgt-y = 0,011 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,026 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,016 m, σy = 0,008 m un  σh  =  0,018 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju LIP2 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K.Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas ģeodēzijas inženieris A.Priževoits.
Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju ”Mazsalaca1” un "Ugala2" pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - Aģentūra) laika periodā no 2018. gada 8. augusta līdz 10. augustam un no 12. novembra līdz 16. novembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju “Mazsalaca1” (MAZ1)`un "Ugala2" (UGA2) pārbaudi.

MAZ1 un UGA 2 bāzes staciju koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


Aģentūras Ģeodēzisko mērījumu nodaļa veica MAZ1 un UGA2 stacijas koordinātu noteikšanu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos un EstPos bāzes stacijas – “Limbaži” (LIMB), “Valka” (VALK), “Valmiera1” (VAL1), "Toravere2" (TOR2) un "Ikla" (IKLA). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2018. gada divām nedēļām – 10. – 16.06.2018 un 8. – 14.07.2018. Noteikšanā iegūti divi savstarpēji neatkarīgi rezultāti, viens kombinējot jūnija nedēļas septiņus dienas risinājumus un otrs kombinējot jūlija nedēļas septiņus dienas risinājumus. Atšķirības starp iegūtajiem rezultātiem noteiktajām MAZ1 un UGA2 bāzes staciju koordinātām nepārsniedza 1,4 mm. Aprēķinātās vidējās koordinātu vērtības, kuras ir pieejamas ''Koord_salidz_MAZ1_UGA2'' (sk.  Koord_salidz_MAZ1_UGA2 (0.01 Mb) ).Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka MAZ1 un UGA2 bāzes staciju koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi".

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

Aģentūras Ģeodēzisko mērījumu nodaļa no 12.11.2018. līdz 13.11.2018. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērējiem Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451071).

Mērījumi veikti Alojas, Burtnieku, Naukšēnu un Rūjienas novados četros Valsts ģeodēziskā tīkla G1 un G2 klases punktos - Aloja (G1), Matīši (G2), Rūjiena (G1) un Ipiķi (G2) (sk.  SHEMA (1.46 Mb)  ).Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekciju – RTCM 3.0.


EstPos bāzes stacija UGA2 tika pārbaudīta ar tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX, un virtuāli tuvākās stacijas risinājumu VIRTUAL-RS, bet netika pārbaudīta SITE risinājumā.Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datu mapē  RTK_merijumi1 (1.97 Mb) .

Datne  VĢT_st_MAZ1_UGA2 (0 Mb)  satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.


Datu failā  Starpibas_MAZ1_UGA2 (0.01 Mb)  katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.


Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_MAZ1_UGA2 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,005 m un augstumiem līdz 0,006 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,008 m un augstumā līdz 0,014 m.


Datnē  Standartnovirzes_GT_MAZ1_UGA2 (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir: 


                      σgt-x = 0,011 m; σgt-y = 0,014 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,020 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,008 m, σy = 0,010 m un  σh  =  0,014 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju MAZ1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K. Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas vecākais ģeodēzijas inženieris J. Sakne.
Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas ”Vaiņode” pārbaudes pārskats

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) laika periodā no 2018. gada 1. novembra līdz 15. novembrim veica pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas “Vaiņode” (VAIN) pārbaudi.

VAIN bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru “Bernese”


LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa veica VAIN stacijas koordinātu noteikšanu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos bāzes stacijas – “Kuldīga” (KUL2), “Saldus” (SLD1), “Liepāja” (LIPJ), un Lietuvas bāzes stacijas “Kretinga” (KRTN), “Mažeikiai” (MAZK).  Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par 2018. gada un 2016. gada nedēļām – 16. – 22.09.2018 un 14. – 20.02.2016. Noteikšanā iegūti divi savstarpēji neatkarīgi rezultāti, viens kombinējot septembra nedēļas septiņus dienas risinājumus un otrs kombinējot februāra nedēļas septiņus dienas risinājumus. Atšķirības starp iegūtajiem rezultātiem noteiktajām VAIN bāzes stacijas koordinātām nepārsniedza 3 mm. Aprēķinātās vidējās koordinātu vērtības, kuras tika salīdzinātas ar pārbaudei iesniegtajām VAIN bāzes staciju koordinātām (sk.  Koord_salidz_VAIN (0.01 Mb) ).


Atšķirības no pārbaudei iesniegtajām VAIN bāzes stacijas plaknes koordinātu un ģeodēziskā augstumu vērtībām ir līdz 1 mm (sk. tabulu).

Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem 
no aprēķinātajiem ar Bernese programmatūru 


Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x, m
y, m
h, m
dx, mm
dy, mm
dh, mm
VAIN
254705,308
366552,911
184,255
-1
0
-1


Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka VAIN bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu nodaļa 09.11.2018. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērējiem Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451071), un Leica Viva GS10 (S/N 1536242) ar antenu Leica AS10 (S/N 1535304).

Mērījumi veikti Saldus, Skrundas un Priekules novados trijos Valsts ģeodēziskā tīkla G2 klases punktos - Purveļi, Sieksāte un Ūdri. (sk.  SHEMA (1.92 Mb) ).

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekciju – RTCM 3.0.


Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datu mapē  RTK_merijumi1 (1.97 Mb) .

Datne  VĢT_st_VAIN (0 Mb)  satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.

Datu failā  Starpibas_VAIN (0.01 Mb)  katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX un NETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pret datubāzes dotajām.

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
• σbs – vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
• σgt – kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.

Datnē  Standartnovirzes_BS_VAIN (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,013 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,014 m un augstumā līdz 0,019 m.

Datnē  Standartnovirzes_GT_VAIN (0.01 Mb)  aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:                       σgt-x = 0,009 m; σgt-y = 0,017 m,
 augstumiem: 
                                   σgt-h = 0,028 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:

  iegūstot:
        σx = 0,006 m, σy = 0,012 m un  σh  =  0,020 m.

Aprēķinātās reālā laika standartnovirzes parāda, ka ar bāzes staciju VAIN reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.

Pārskatu sagatavoja: Ģeodēzijas departamenta vecākā eksperte K.Kosenko un Ģeodēzisko mērījumu nodaļas vecākais ģeodēzijas inženieris J.Sakne.


Pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas LatPos bāzes stacijas "Lielvārde 1" pārbaudes pārskats

Atjaunojot pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes stacijas sistēmas LatPos bāzes stacijas darbību Lielvārdē, pieprasīta bāzes stacijas Lielvārde 1 (LVR1) pārbaude ar 2018. gada 17. aprīli. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) no 23.04.2018. līdz 11.05.2018. veica bāzes stacijas LVR1 pārbaudi.

LVR1 bāzes stacijas koordinātu noteikšana ar programmatūru "Bernese"


LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica LVR1 stacijas koordinātu noteikšanu, izmantojot globālās pozicionēšanas datu apstrādes programmatūru “Bernese GNSS software, version 5.2 ”. Koordinātu noteikšanai par dotajiem punktiem izmantotas LatPos bāzes stacijas – “Jēkabpils1” (JEK1), “Bauska” (BAUS), “Ojārs” (OJAR), “Sigulda” (SIGU) un “Lode” (LODE). Izlīdzināšanas tīkls veidots pēc neatkarīgo vektoru principa, vektoru aprēķiniem izmantojot diennakts (24 stundu) datus par divām 2018. gada nedēļām – 11.02. - 17.02. un 18.03.-24.03. Noteikšanā iegūti divi savstarpēji neatkarīgi rezultāti, viens kombinējot februāra nedēļas septiņus dienas risinājumus un otrs kombinējot marta nedēļas septiņus dienas risinājumus. Atšķirības starp iegūtajiem rezultātiem noteiktajām LVR1 bāzes stacijas koordinātām nepārsniedza 2 mm. Aprēķinātās vidējās koordinātu vērtības, kuras tika salīdzinātas ar pārbaudei iesniegtajām LVR1 bāzes staciju koordinātām (sk. Koord_salidz_LVR1 (0.01 Mb) ).

Atšķirības no pārbaudei iesniegtajām LVR1 bāzes stacijas plaknes koordinātu un ģeodēziskā augstumu vērtībām ir līdz 5 mm (sk. Tabulu).
Atšķirības plaknes koordinātām (LKS-92 TM) un ģeodēziskajiem augstumiem no aprēķinātajiem ar Bernese programmatūru
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x (m)
y (m)
h (m)
dx (mm)
dy (mm)
dh (mm)
LVR1
291835,341
550579,657
88,729
-2-35
Koordinātu pārbaudes aprēķina rezultāti apliecina to, ka LVR1 bāzes stacijas koordinātu precizitāte atbilst Latvijas Ministru kabineta 15.11.2011. noteikumiem Nr. 879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”.Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā

LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa no 02.-03.05.2018. veica globālās pozicionēšanas mērījumus reālā laika režīmā (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērēju Leica Viva GS10 (S/N 1536357) ar antenu Leica AS10 (S/N 15451071).
Mērījumi veikti Ogres, Ķeguma un Skrīveru novados četros Valsts ģeodēziskā tīkla punktos – četros G2 punktos Elkšņi, Skrīveri, Duklāvi un Klāvi. (sk.  Lielvārde 1 punktu shēma (53.15 Mb) ).

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem – pa 5 mērījumiem katrā reālā laika korekcijas veidā - NETW-MAX, NETW-iMAX, VIRTUAL-RS un SITE. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā reģistrēti 60 mērījumi ar reālā laika korekciju – RTCM 3.0.
Ar reālā laika korekciju veiktie LatPos sistēmā kontrolmērījumi apkopoti datu mapē  RTK_merijumi (0 Mb) . Datne  VGT_st_LVR1 (0 Mb)  satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no Valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem.
Datu failā  Starpibas_LVR1 (0.01 Mb) katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības četros korekciju veidos - tuvākās stacijas risinājumam SITE, tīkla risinājumiem NETW-MAX unNETW-iMAX un virtuāli tuvākās stacijas risinājumam VIRTUAL-RS. Abi tīkla risinājumi un virtuāli tuvākās stacijas risinājums tiek noteikts kombinācijā no vairākām LatPos bāzes stacijām. Turpat failā pievienotas arī Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (DB) un aprēķinātas koordinātu starpības pretdatubāzes dotajām.
Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes:
•           σbs– vienam RTK mērījumam attiecībā pret LatPos bāzes staciju sistēmu;
•           σgt– kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret Valsts ģeodēziskā tīkla datiem.
Datnē  Standartnovirzes_BS_LVR1 (0.01 Mb)  apkopotas pēc novirzēm no vidējās aritmētiskās vērtības aprēķinātās standartnovirzes katrā kontrolpunktā. Plaknes koordinātām un augstumiem pie korekciju veidiem NETW-MAX, NETW-iMAX un VIRTUAL-RS tās ir robežās plaknē līdz 0,006 m un augstumiem līdz 0,017 m. Pie tuvākās stacijas risinājuma SITE plaknes koordinātas un augstumi ir robežās plaknē līdz 0,010 m un augstumā līdz 0,029m.
Datnē  Standartnovirzes_GT_LVR1 (0.01 Mb) aprēķinātas standartnovirzes pēc vidējo vērtību novirzēm no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem katram korekcijas veidam. Kopējā standartnovirze visiem korekciju veidiem – SITE,NETW-MAX, NETW-iMAX unVIRTUAL-RS - plaknes koordinātās ir:  
                     σgt-x = 0,009 m; σgt-y= 0,014 m,
 augstumiem:
                     σgt-h= 0,055 m.
 
Aprēķinātās standartnovirzes no Valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar pārbaudāmo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti: 
  iegūstot:
                      σx = 0,006 m, σy =0,010 m un  σh  =  0,039m.
 
LatPos sistēmas aprēķinātās reālā laika standartnovirzesparāda, ka ar LatPos sistēmas bāzes staciju LVR1 reālā laika režīmā ar korekciju veidiem SITE, NETW-MAX,NETW-iMAX un VIRTUAL-RS iegūto mērījumu precizitāte nodrošina ģeotelpisko pamatdatu ieguvi Valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei.            
           
Pārskatu sagatavoja: ĢKD Ģeodēzijas nodaļas vadītājsI.Liepiņš un Ģeodēzisko mērījumu daļas vadītāja K.Kosenko


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® validēšanas pārskats

LĢIA no 2013.gada 15.oktobra līdz 2013.gada 22.oktobrim validēja globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu EUPOS-RIGA®
EUPOS-RIGA® izmantošanai paredzētā teritorija (0.33 Mb) un validācijas pieprasījums (0.29 Mb)

Bāzes staciju koordinātas
LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu aprēķinu, izmantojot Bernese v5.0 programmatūru
Aprēķinā iegūto pastāvīgo bāzes staciju koordinātu un augstuma standartnovirzes ir līdz 0,4 mm. Atšķirības no EUPOS-RIGA® dotajām bāzes staciju koordinātām LKS-92 TM plaknē un ģeodēziskām (elipsoidālām) augstumu vērtībām ir līdz 0,11 mm (sk. 1.tabulu )   
1.tabula
Atšķirības plaknes (LKS-92 TM) koordinātām un ģeodēziskajiem augstumiem
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

x (m)
y (m)
h (m)
dx (mm)
dy (mm)
dh (mm)
KREI
321251,278
505410,487
41,462
0,002
0,000
-0,005
LUNI
311894,457
507088,301
49,984
-0,001
0,002
-0,004
SALP
302645,981
524265,964
73,418
-0,003
0,000
-0,011
VAIV
312895,924
479790,524
59,782
0,002
0,001
-0,008
VANG
315918,828
514011,979
67,205
0,002
-0,002
-0,009


Atšķirības telpiskās taisnleņķa koordinātām LKS-92 XYZ
Stacija
Aprēķinātās koordinātas un augstumi
Aprēķinātās atšķirības

X (m)
Y (m)
Z (m)
dX (mm)
dY (mm)
dZ (mm)
KREI
3175810,569
1419886,887
5328038,048
-0,004
-0,003
-0,003
LUNI
3182302,463
1424614,616
5322944,654
-0,002
0,001
-0,004
SALP
3182384,911
1443462,261
5317877,543
-0,003
-0,001
-0,010
VAIV
3192633,689
1399321,089
5323475,684
-0,006
-0,001
-0,006
VANG
3176404,583
1429570,732
5325144,070
-0,005
-0,004
-0,007
 
Validēšanā veiktais bāzes staciju koordinātu aprēķins apliecina to, ka sistēmas EUPOS-RIGA® bāzes staciju koordinātu precizitāte atbilst Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumiem Nr.879 ”Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”

Reālā laika mērījumi sistēmas izmantošanai paredzētajā teritorijā
LĢIA Ģeodēzisko mērījumu daļa no 2013.gada 16.oktobra līdz 2013.gada 17.oktobrim veica globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas EUPOS-RIGA® reālā laika kontrolmērījumus (turpmāk - RTK) ar globālās pozicionēšanas uztvērējiem Leica GX1230 Nr.455058 un Trimble R8 Model 2 GNSS Nr.SN4723134157

Mērījumi veikti Rīgas pilsētā, Babītes, Mārupes, Ķekavas, Ropažu un Ogres novados. Mērījumos izmantoti 9 Valsts ģeodēziskā tīkla punkti: 8 G2 punkti - Ķīšezers, Bāliņi, Bajārukrogs, Elkšņi, Ikšķile, Svelnieki, Skujas, Pavasari un viens Rīgas pilsētas globālās pozicionēšanas projektam RG2 piederīgs N1 punkts Rp 173

Kontrolmērījumi veikti sērijās pa 20 mērījumiem katrā: pa 5 mērījumiem ar katru no FKP01, PRS01, PRS02 un PRS03 korekciju risinājumiem. Mērījumu intervāls 1 sekunde, ilgums līdz 5 intervāliem. Katrā punktā veiktas 3 mērījumu sērijas - ik pēc 30 minūtēm, kopā 60 ar reālā laika korekcijām reģistrēti mērījumi

Ar reālā laika korekciju veiktie globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas  EUPOS-RIGA® kontrolmērījumi apkopoti  datu mapē  RTK mērījumi (0.03 Mb)  

Datne VĢT dati (0 Mb) satur koordinātas un augstumus no Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes un standartnovirzes no valsts globālās pozicionēšanas tīkla pārskatiem

Datnē Koordinātu starpības katram kontrolpunktam dotas kontrolmērījumos iegūto koordinātu vidējās vērtības – atsevišķi FKP01, PRS01, PRS02 un PRS03 korekciju risinājumiem (F1, P1, P2, P3). Turpat pievienotas arī valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes koordinātas (VĢTDB) un aprēķinātas iegūto koordinātu atšķirības no datubāzē dotajām - gan katram no RTK risinājumiem (F1-DB, P1-DB, P2-DB, P3-DB), gan vidējai vērtībai no visiem četriem risinājumiem (Vid-DB)

Mērījumu precizitātes raksturošanai aprēķinātas standartnovirzes σgt –kontrolpunktā veikto RTK mērījumu kopumam attiecībā pret valsts ģeodēziskātīkla datiem

Plaknes koordinātām LKS-92 TM tās ir:
σgt-x  =  0,017 m;   σgt-y   = 0,020 m,

Ģeodēziskiem (elipsoidāliem) augstumiem:
σgt-h  =  0,021 m.

Aprēķinātās standartnovirzes no valsts ģeodēziskā tīkla datiem (σgt) ir ietekmētas arī no ģeodēziskā tīkla datu kļūdām. Šo kļūdu ietekme ir līdzvērtīga ar validējamo RTK mērījumu ietekmi. Katra no šīm divām ietekmēm atsevišķi var tikt vērtēta ar viena faktora standartnovirzi, proti:
iegūstot:
               σx  = 0,012 m,  σy   =  0,014 m un  σh  =  0,015 m.

Aprēķinot ģeodēziskā (elipsoidālā) augstuma noteikšanas standartnovirzi, ģeodēziskā tīkla datu sistemātiskā novirze tika izslēgta
Ar uztvērējiem Leica GX1230 Nr.455058 un Trimble R8 Model 2 GNSS Nr.SN4723134157 iegūtie rezultāti un to precizitāte ir līdzvērtīgi


Pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas „Latvijas Pozicionēšanas sistēma” LatPos validēšanas pārskats

LĢIA ir aktualizējusi LatPos bāzes staciju koordinātas (skatīt LatPos bazes staciju koordinātu atkārtotas noteikšanas pārskata kopsavilkumu). No jauna uzstādīto bāzes staciju koordinātas un augstumi tika aprēķināti vienotā tīklā ar jau esošām bāzes stacijām, paaugstinot un harmonizējot tīkla noteiktību. Aktualizācijas gaitā iegūto esošo bāzes staciju koordinātas praktiski nemainās. Tā  bāzes stacijām: Balvi, Bauska, Limbaži, Ojārs, Sigulda un Talsi, plaknes koordinātu izmaiņas mazākas par 1 cm

Lai pārliecinātos par LatPos bāzes staciju sistēmas darbības atbilstību Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”  25.9. punktā izvirzītajām prasībām, LĢIA veica LatPos validēšanu. Validēšana ietver alternatīvu bāzes staciju koordinātu un augstumu noteikšanu un reālā laika režīmā veiktus kontrolmērījumus uz Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem

LatPos validēšanas pārskatā alternatīvi aprēķināto bāzes staciju koordinātu un augstumu novirzes noaktualizētajām LatPos bāzes staciju koordinātām un augstumiem liecina par to atbilstību iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām
Aprēķinātās LatPos reālā laika režīma mērījumu standartnovirzes ir 16 mm koordinātām un 22 mm augstumiem

Vairāk par LatPos

Izmainīts: 2020.02.20. 14:27


Parse Time: 0.132s